شماره تماس: ۰۹۲۱۴۸۴۹۰۱۷

مفاد قرارداد طراحی سایت | قرارداد طراحی سایت | مفاد قرارداد خدمات طراحی سایت

بسمه تعالی

اين قرارداد بين شرکت طراح انرژی سپنتا كه در اين قرارداد طراح ناميده می شود با شماره کد اقتصادی ۶۵۹۹-۱۹۹۵-۴۱۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۱۲۳ به نشاني تهران، بلوار آفريقا، خيابان ستاري، پلاك ۷۲، طبقه سوم شرقي به نمايندگي آقاي محمد شریفی (مدیر عامل) از  يك طرف و شركت……………… كه در اين قرارداد کارفرما نامیده می شود با شماره کد اقتصادی ………………… و شناسه ملی……………………به نشاني ……………………………، به نمايندگي ……………………………… از طرف ديگر منعقد مي‌‌‌گردد.

ماده ۱-  موضوع قرارداد:

اجراي پروژه طراحی سایت

ماده ۲-  مدت انجام قرارداد:

مدت انجام موضوع اين قرارداد  …………………….. بوده و از تاريخ  ……………….  شروع و در تاريخ  …………………….. خاتمه مي پذيرد.

تبصره ۱: مجري مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد. تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري طرح دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و کارفرما رسيدگي لازم را انجام و عذر طراح را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد. در اين صورت

ماده ۳- تعهدات طراح:

۳-۱) انجام فعاليتهاي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط طراح و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

۳-۲ ) رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه در اختيار طراح قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد.

۳-۳ ) عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام خدمات طراحی سایت كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي از کارفرما

۳-۴) ارئه خدمات طراحی سایت در چهارچوب اصول و موازين علمي(استاندارد) در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

ماده ۴- نوع طراحی سایت:

وب سايت به صورت ……………….. و در نوع ………………..  طراحی سایت می گردد

ماده ۵- مبلغ قرارداد:

مبلغ كل اين قرارداد ………………………….. ريال است.

ماده ۶-  نحوه پرداخت:

۱- مبلغ…………………………………  ريال به عنوان پيش پرداخت پس از تاييد پيش نويس طرح و امضاء قرارداد

۲- مبلغ ……………………………….  ريال پس از ارائه گزارش اول طراحي و تاييد کارفرما

۵۶- مبلغ……………………………… ريال پس از ارائه نسخه گزارش نهايي  طراحي و  تاييد کارفرما قابل پرداخت مي باشد .

ماده ۷-  تعهدات کارفرما:

تسليم مدارك مورد نياز طراحی سایت به طراح و پرداخت کل مبلغ قرارداد طبق ماده ۶ .

ماده ۸- حل اختلاف:

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط نماینده مرضي الطرفين بررسي و حكم آن براي طرفين لازم الرعايه مي باشد. و در صورتيكه مساعي طرفين و نماينده به نتيجه نرسد، هريك از طرفين حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايد.

ماده ۹ حقوق و مالكيت مادي و معنوي :

كليه حقوق علمي و معنوي طرح متعلق به طراح مي باشد و کارفرما پس از كسب اجازه مي تواند از نتايج مذكور استفاده نمايند.

ماده ۱۰- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير:

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق طرفین ميسر خواهد بود.

ماده ۱۱- فسخ قرارداد:

فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جز مورد ذكر شده در ماده ۱۲ قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد فقط با توافق طرفين امكان پذير است.

ماده ۱۲- شرايط خاص:

در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.

ماده۱۴- گارانتي و پشتيباني سايت:

طراح تعهد می نماید به مدت ۲ ماه از تاریخ تحویل نهایی سایت را گارانتي نماید .جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني و … بعد از مدت گارانتي  کارفرما می بایست  قراردادي جهت خدمات پشتيباني مديريت وب سايت با طراح منعقد نماید.

تبصره ۱ : ضمانت اجراي طراح اين است كه وب سايت از كيفيت بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص ، مهارت در ايجاد همه بخش هاي آن و وب سايت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده مي باشد و در مدت زمان گارانتي هيچ خطايي در آن ديده نشود.

ماده ۱۵- قانون حاكم بر قرارداد:

اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

اين قرارداد در ۱۵ ماده، در دو نسخه تنظيم گرديده و نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد.    

طراح انرژی سپنتا- محمد شریفی

مهروامضاء

………………………- ………………………

مهروامضاء